Accés i Matrícula

Accés i admissió

Accés

El RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el seu article 16,estableix que:
Per a accedir als ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculte en el mateix per a l’accés a ensenyaments de Màster.

També podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius @ajeno a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Admissió

Perfil d’Ingrés

– Màster orientat a graduats o llicenciats en Medicina.
– És recomanable el coneixement d’anglès, almenys, a nivell lectura i expressió bàsica.
– L’àmbit de coneixement vinculat al títol és 100% en Ciències de la Salut i Medicina en exclusiva.

L’òrgan encarregat del procés d’admissió serà el Consell de Màster, òrgan responsable de realitzar la valoració del progrés i els resultats d’aprenentatge dels/les estudiants.

El director del màster realitzarà la funció d’adreça i coordinació de les àrees.

Valoració de mèrits per a l’admissió:

– Expedient Acadèmic (representa el 45%).
– Tasca assistencial com a professional mèdic desenvolupada per el/l’estudiant en l’àmbit temàtic del títol (en la valoració representa el 55%).

La documentació a presentar o remitre es la següent:

– Resguard de preinscripció degudament signat
– DNI o Passaport en vigor
– Títol que dóna accés al Màster o acreditació d’haver sol·licitat el títol i abonat les taxes d’expedició. (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
– Certificat acadèmic oficial de notes o SET (Suplement Europeu al Títol). (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
– Currículum vitae actualitzat

Lliurament de la sol·licitud

Haurà de lliurar la documentació sol·licitada, juntament amb el resguard de preinscripció, en el Registre General i/o Auxiliars, dirigida al CEGECA (Centre de Gestió de Campus de Sant Joan d’Alacant en el qual està adscrit el Màster, per correu certificat dirigit al Centre de Gestió de Campus de Sant Joan d’Alacant, o a través dels registres de qualsevol òrgan administratiu contemplat en l’article 16.4, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Centre de Gestió de Campus de Sant Joan d’Alacant
Ctra. Alacant-València, km. 8.7
03550 – Sant Joan d’Alacant
Planta Baixa – Edifici Balmis

Telèfons: 96 591 9417 i 96 591 9394

Horari
Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 hores
Dimarts i Dijous de 15:30 a 17:30 hores
[:]